20.10.08

Com són les proves físiques?

En aquest enllaç pots veure com s'han de desenvolupar els diferents exercicis, tret de la natació, que conssisteix a nedar 50 metres en el temps establert.

16.9.08

Quines són les condicions de treball d'un Agent Rural?

Gràcies a la continua lluita del col.lectiu, a dia d'avui la feina d'un AR es veu compensada amb el que podem considerar una retribució digna en un marc laboral consensuat, en condicions d'igualtat amb altres cossos especials de la Generalitat.

1.9.08

Com accedir al Cos d'Agents Rurals?

Cal superar un procés selectiu que es compon de diferents fases. Aquí podeu descarregar el temari. ACTUALITZAT!!!

25.8.08

Què hi diu la llei?

L'article 144 de l'Estatut enumera quines són les competències de la Generalitat en matèria de medi ambient i espais naturals. Al mateix article, al seu punt sisè, estableix que exerceix aquestes competències per mitjà del Cos d'Agents Rurals, competents en la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col.laboració en la gestió del medi ambient. I, tot seguit, per tal de donar la cobertura adequada a aquest col.lectiu, disposa que els membres d'aquest cos tenen la condició d'agents de l'autoritat i exerceixen funcions de policia administrativa especial i policia judicial, en els termes que estableix la llei.
Per la seva banda, la Llei 17/2003 del Cos d'Agents Rurals (CAR) , al seu Capítol II regula les funcions del cos d'agents rurals i, sempre en el marc de la protecció i defensa de la natura, les organitza en funcions de vigilància i inspecció i col·laboració en la gestió, funcions d'investigació i funcions d'informació i assessorament als ciutadans. També els hi dona la cobertura apropiada tot establint al seu art. 3 que el CAR es configura com un cos de vigilància i control, de protecció i prevenció integrals del medi ambient i de policia administrativa especial i tenen la condició d'agents de l'autoritat en l'exercici de llurs funcions.
Ja en l'àmbit estatal, la Llei 43/2003 de forests defineix l'Agent forestal com a funcionari que ostenta la condició d'agent de l'autoritat, que pertany a les Administracions Públiques i que, amb independència de la seva denominació corporativa específica, té encomanades, entre d'altres, la funció de policia i custòdia dels bens jurídics de naturalesa forestal i la de policia judicial en sentit genèric tal com estableix l'art. 283 de la Llei d'Enjudiciament Criminal.
Veiem, doncs, que la llei s'ha preocupat de fixar quines són les funcions de l'Agent Rural i de dotar-lo de la cobertura legal necessària per tal de poder desenvolupar-les.

24.8.08

Què és un Agent Rural?

Un Agent Rural és un funcionari de carrera que té tot un seguit de tasques encomanades, totes elles amb un objectiu comú: la preservació del medi ambient. Així, podem trobar Agents Rurals a les carreteres o als terrenys forestals inspeccionant infraestructures que comporten perill d'incendi o que han de servir per a la seva prevenció, o investigant les causes d'aquests quan ja s'han produït; als cingles, fent el seguiment d'un niu d'una espècie protegida i vigilant el seu entorn per tal de garantir, en la mesura del que està al seu abast que els polls arribin a volar en el seu moment. També els podem trobar als rius, ja inspeccionant la pesca, ja agafant mostres d'aigua per tal de comprovar la seva qualitat o el grau de perill d'un vessament. O en els àmbits naturals més diversos, cartografiant la localització d'espècies de flora d'interès. O als boscos, col.laborant en la planificació i gestió forestal o verificant la correcta execució dels treballs autoritzats. O al mar, protegint el corall vermell. O, al lloc menys esperat, infiltrats en xarxes de tràfic d'espècies protegides per normes internacionals. O realitzant ... un llarg etcètera de tasques que, en definitiva, consisteixen en vetllar per la correcta aplicació de la normativa mediambiental.